คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อนุมัติคำร้องขอกู้ยืม
หมวด : News 28/03/2019

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 800,000 บาท

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางพรปวีณ์ วิชิต  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2562  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 7 ราย/กลุ่ม เป็นเงิน 800,000 บาท ดังนี้ 

1. กลุ่มเย็บกางเกงวอร์มบ้านหนองไผ่ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 75,000 บาท 

2. กลุ่มเย็บกางเกงวอร์ม ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 75,000 บาท 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านดาราทอง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท 

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าเภาชมภู ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตบ้านป่าติ้ว ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

6. กลุ่มเย็บผ้าน่านเจ้า ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ขอกู้ยืมเงินกองทุน 50,000 บาท

7. นายวิมาน พะประโคน ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอกู้ยืมเงินกองทุน  50,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 7 ราย/กลุ่ม จำนวนเงิน 800,000 บาท ซึ่งจะได้นำผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อไป

ล่าสุด

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมน...
News 28/03/2019

ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จ...
News 28/03/2019

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมน...
News 28/03/2019

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จ...
News 28/03/2019