SOP Corp (Thailand) Co.,Ltd.
Other Position
Visitors counter
43392
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
0 - 0
1 อัตรา
121 ถนนรัชดาภิเษก
2 เดือนที่แล้ว
Detail
Job Position : ระดับเจ้าหน้าที่
Age / Gender : 26 - 35 (-)
Education :
Skill :
ไม่ระบุ
Certificate :
ไม่ระบุ
Employment type : งานประจำประเภทเต็มเวลา
Experience : มากกว่า 5 ปี
Job Type : งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล / งานธุรการอื่นๆ งานบุคคลอื่นๆ

Job Description

งานด้านการสรรหาว่าจ้าง

 • หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและแหล่งงาน
 • ประสานการลงโฆษณากับสื่อประชาสัมพันธ์
 • คัดเลือกใบสมัครที่ตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการ
 • จัดเตรียมสถานที่และเอกสารการคัดเลือกให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์
 • รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่
 • ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างงาน
 • นำเสนออนุมัติการว่าจ้าง
 • จัดเตรียม/ดำเนินการปฐมนิเทศ
 • ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน

งานบันทึกเวลาทำงาน

 • บันทึกและตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการลา
 • สรุปเวลาทำงานของพนักงาน
 • สรุปสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปประจำวันให้กับผู้บริหาร (ส่งข้อมูลก่อนเวลา 11.00 น.)

งานค่าจ้างเงินเดือน

 • สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
 • นำส่งข้อมูลให้ธนาคาร

งานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • แจ้งการขึ้นทะเบียน/ลาออกผู้ประกันตน
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง/ผู้ประกันตน
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี /ขอบัตรรับรองสิทธิ
 • ประสานการขอรับประโยชน์ทดแทน
 • นำส่งเงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

งานภาษี

 • นำส่งภาษีเงินได้ของพนักงาน

งานสวัสดิการ

 • ดูแลสวัสดิการด้านเครื่องแบบพนักงาน ชุดและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • ควบคุมและบริหารสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • ดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆ
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงาน

ชี้แจงและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับในการทำงาน

งานสวัสดิการ (ต่อ)

 • ดำเนินการสื่อสารภายในบริษัทฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • รับข้อร้องเรียนของพนักงาน

งานอาคารและสถานที่

 • ตรวจสอบดูแลสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ น้ำดื่ม เป็นต้น

ชี้แจง สื่อสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกำหนดปฏิบัติ ประกาศ หรือการสื่อสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่


Qualification
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความรอบคอบ ช่างสังเกต สามารถในการประสานงานและสื่อสารได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหาร

Benefits
Other benefits

Human Resources Department
SOP Corp (Thailand) Co.,Ltd.

121 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง

Tel. : 020266258
hr@sopcorpthailand.co.th
www.sopthailand.com
Online Map
SOP CORP(THAILAND) CO.,LTD.
121/34 อาคาร RS Tower ชั้น8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © sopthailand.com All Rights Reserved.